Gikinahanglan Ka Nga Matawo Pag-Usab

Si Jesus nagsulti kanato nga ang mga ganghaan sa kahimayaan sirado para kanato gawas kon kita matawo pag-usab. Busa kita mangutana: Higala, natawo ka na ba pag-usab? Ikaw nga membro sa simbahan, natawo ka na ba pag-usab? Kon wala pa, nan ikaw mahisalaag. Kay si Jesus nag-ingon,” …Gawas kong ang tawo magapakatawo pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios” (Juan 3:3). Sa tinuod walay usa nga magtinguha nga mamatay nga usa ka makasasala, o’ malaglag; nan kinahanglan magpakatawo kamo pag-usab.

Apan ikaw makapangutana, unsa ang pagpakatawo pag-usab? Una among isulti unsa ang dili. Dili kini pagbunyag, tungod kay adunay uban nga nabunyagan apan wala matawo pag-usab. (Mga Buhat 8:18-25). Dili kini ang pagtampo sa simbahan, tungod kay adunay uban nga gipasulod sa tago. (Galacia 2:4). Dili kini ang pagkalawat, tungod kay may uban mikaon nga dili-takus ug kini nagdala ug hukom. (I Corinto 11:29). Dili kini ang pag-usab o’ pagsuway sa pagpakabuhi nga maayo,”…kay nagaingon ako kaninyo, nga daghan ang nagapaninguha sa pagsulod, ug dili makahimo,” (Lucas 13:24). Dili kini ang pag-ampo, kay si Jesus nag-ingon, “Kining katawohan nagapasidungog kanako uban sa ilang mga ngabil; apan ang ilang kasingkasing halayo kanako.” (Mateo 15:8).

Tingale may usa ka tawo makaingon, “Kon buhaton ko ang tanan kong mahimo; manggihatagon ngadto sa mga kabus, moduaw sa mga masakiton, magpakamaayo sa kada adlaw taman sa akong mahimo; nan seguro gayud nga ako natawo na pag-usab.” Dili, kita dili mamahimong maingon nga usa kon kita dili usa ka ingon niana; “Kay ang hunahuna sa unod dili magpasakup sa Kasugoan sa Dios, ug dili gayud mamahimo kini” (Roma 8:7). Kinahanglan nga makaangkon kita ug pagka-usab sa kasingkasing. Tungod kay ang Dios pinaagi sa mga propeta mi-ingon: “Hatagan ko usab kamo sa usa ka bag-o nga kasingkasing, ug ang usa ka bag-ong espiritu igabutang ko sa sulod ninyo; kuhaon ang batoon nga kasingkasing gikan sa inyong unod, ug hatagan ko kamo sa usa ka kasingkasing nga unod” (Ezequiel 36:26).

Nan, kita mangutana, kon unsa ang bag-ong pagpakatawo? Nganong pagatawgon kini ug pagkatawo? Unsaon ug kanus-a kita makadawat niini? Si Jesus miingon, “Ang gianak sa unod, unod man…”(Juan 3:6). Ang usa ka kinaiya mamunga ug susama niyang kinaiya. Kon ang usa ka bata ipakatawo, usa ka bag-ong kinabuhi ang magsugod, usa ka kinabuhi nga wala pa gayud, usa ka bag-ong tawo, apan diha sa unod. Busa maingon usab kon kita napakatawo na pag-usab, usa ka bag-ong kinabuhi diha kang Cristo Jesus ang magsugod pinaagi sa Espiritu. Bag-ong kinabuhi nga wala pa gayud, niining paagiha kini maitandi sa kinaiyanhon nga pagkatawo busa, gitawag kini ug pagpakatawo-usa ka bag-ong kinabuhi diha ni Cristo Jesus nga mabuhi hangtud sa kahangturan, tungod kay miingon si Jesus: “Ug ang tanan nga nabuhi ug mitoo kanako, dili na gayud mamatay…” (Juan 11:26). Dili ba kita susama kang Necodemo makatuaw ug mangutana, “unsaon pagkahimo niining mga butanga”? (Juan 3:9).

Kompleto nga teksto sa: Gikinahanglan Ka Nga Matawo Pag-Usab

Kinahanglan dawaton nato pag-usab ang kamatuoran nga gipahayag ni Jesus, “dili kini mahimo sa tawo apan sa Dios kini mahimo.” Kay kon kita moduol sa Dios, nahisalaag, nabug-atan, banyaga, usa ka makasasala, may kalibutanong panghunahuna, walay kalinaw sa kasingkasing, nangandoy sa kapahulayan ug kalinaw, sa atong kaguol kita makatuaw pariho sa tagbilanggo, “Unsa ang akong buhaton aron ako maluwas?” Ug miingon si Pablo, “tumoo ka sa Ginoong Jesucristo.” Timan-i, kining tawhana nakabsan na siya’g paagi. Ang iyang pangutana nagsugyot, “Buhaton ko ang tanan aron ako maluwas,” Kini maoy usa ka hingpit nga pagtugyan.

Ang Dios kinsa nagtan-aw sa kasingkasing,, nagtinguha nga dili lamang ikaw moingon, “Ginoo, Ginoo,” unya dili mobuhat sa Iyang gipamulong, kun dili usab motuman ug magpakabuhi alang Kaniya. Ang Dios moduol kanimo pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo ug mobuhat ug usa ka espiritu nga matul-id sa sulod nimo. (Salmo 51:10). Mao nga ikaw gipakatawo na pag-usab - usa ka bag-o nga binuhat diha kang Cristo Jesus pinaagi sa pagtoo diha Kaniya. (II Corinto 5:17).


Apan kanus-a ako magdahum nga matawo pag-usab? Nag-ingon ang Dios pinaagi sa Espiritu Santo,” …Kong pagapatalinghugan ninyo karong adlawa ang iyang tingog,” (Hebreohanon 3:7). Kini nagkahulugan sa bisan unsang panuigon, panahon o dapit kon kita makadungog sa tawag, moduol kita. Kita makaduol, ug magpakatawo pag-usab pinaagi sa Espiritu mao nga mamahimong mga anak sa Dios; mga manunuod sa Dios, ug masigkamanunuod ni Cristo (Roma 8:14-17).

Apan unsa kadugay kini mahinabo, dili ba kinahanglan nga ako motubo, ngadto sa bag-ong pagkatawo? Dili, dili minahal nga magbabasa, kita igapakatawo sa sulod sa gingharian sa Dios, nga nakapahimo kanato nga mga anak ug mga manununod, ug mahitabo sa panahon nga atong itugyan ang tanan ug moduol kang Jesus alang sa kalooy ug pasaylo.

Sa katapusan: Unsaon naku pagkahibalo nga ako natawo na pag-usab? Si Pablo sa II Corinto 13:5 nagtudlo, “Sutaa ninyo ang inyong kaugalingon kong anaa ba kamo sa pagtoo; sulayi ang inyong kaugalingon. Kun, wala ba ninyo hisayri mahitungod sa inyong kaugalingon, nga si Jesucristo anaa kaninyo? Gawas kong matuod gayud nga kamo dunot ug kasingkasing”. Mao nga aron maila ang wala mangatawo pag-usab, ang Biblia nagtudlo nga sila mga patay tungod sa sala, nahisalaag, hinukman, may dautan nga tanlag, kalibutanon ang paghunahuna, walay paglaum, masinupakon, walay Ginoo sa kalibutan, mga anak sa yawa. Sa laing bahin, ang usa ka Kristohanon nga natawo na pag-usab usa na ka anak sa Dios, buhi diha kang Cristo, luwas, walay hukom sa silot, adunay limpyo nga tanlag, adunay espirituhanon nga panghunahuna, puno sa Espiritu Santo, ug pagtoo, adunay paglaom sa kinabuhing walay katapusan. Ang ilang mga kasal-anan gipala na ug gihinloan pinaagi sa dugo ni Jesus. Ang ilang mga kasingkasing napuno sa gugma ug panagdait, nga labaw sa tanang pagsabut, sila nahigugma, nagtinguha, ug adunay gahum sa pagbuhat sa kabubut-on sa Ginoo. Gimahal nila ang paglaum sa human sa kamatayon, ug ang saad nga: “… moanhi ako pagusab, ug panad-on ko kamo uban gayud kanako; aron nga kong asa ako atua usab kamo.” (Juan 14:3). Busa ipangutana nato, puwede bang mahitabo kining pagka-usab sa usa ka tawo ug dili siya makasabut niini? Dili gayud. Tungod kay “Ang Espiritu sa iyang kaugalingon nagapamatuod sa atong espiritu, nga mga anak kita sa Dios.” (Roma 8:16).

Minahal nga magbabasa, kon wala nimo hupti kini nga kasinatian ug kinabuhi sa imong kalag, ayaw pagpabiling walay pagtagad, tungod kay gitiawtiawan mo ang Dios ug ang kaugalingon mong kalag.

GIKINAHANGLAN KA NGA MATAWO PAG-USAB.

Kontaka kami

Order sa mga gamayng basahon