Mga pasumangil – Gawasnon ka ba gayud?

Nagpuyo kita niining kalibutana diin ang matag-usa ganahan maghimo ug mga pasumangil. Halos sa tanang butang ang imong hunahuna sa kanunay anaa niana dili ka gusto modawat o moatubang sa kamatuoran nga ingon niana, mao nga, nangita ka ug paagi aron makalihay ang imong kaugalingon, sa paghuna-huna nga ang pasumangil makapagawasnon kanimo. Sa imong hunahuna ang imong mga pasumangil makapagawasnon ba kanimo atubangan sa Dios? May ikapasumangil ba ang kaluwasan? Ang imong mga pasumangil sa pagkatinuod dili makapagawasnon kanimo. Sa dihang si Adan ug si Eva nakasala, sila nagsulay sa paghimo ug mga pasumangil ug gibali ang pagbasol sa usag usa, naghunahuna nga pasagdan ra sa Dios ang ilang sala kay naghatag man sila ug pipila ka rason kong ngano sila nahulog sa pagpakasala. Apang, atong mabasa sa Biblia nga ang Dios sa gihapon nagsilot kanila. Ang Dios dili modawat ug mga pasumangil, bisan kon unsa pa sila ka malimbongon nga giplano, ug bisan pa sa imong paghimo sa imong kaugalingon nga inosente tan-awon (Genesis 3:9-19; Galacia 6:7-8).

Ang mga nahidalin-as nga mga kristohanon kasagaran magsalig sa ilang mga kinaiya ug mga binuhatan nga dili na iya sa kristohanon nga inubanan sa mga pasumangil. Kon ikaw gipangutana, “Nganong wala ka man makasimba adtong Domingo?” ang imong ikatubag, “Kay miadto man gud ko sa usa ka dapit,” o, “Kay kini o kadto maoy nagkuha sa akong panahon sa pagsimba.“ Kong dili ka gusto moangkon sa imong pagkadilimatinud-anon, ang sunod nimong pamaagi mao ang mga pasumangil sa imong paagi sa paglihay. Unsa ikaw ka buta diha sa imong mga pasumangil, wala masayod sa imong pagkatimawa, makalolooy, kabus, buta, ug hubo, nga may pagkaalaot diha kanimo nga nagpakamaalamon sa imong kaugalingon mga mata ug nagtawag sa dautan nga maayo ug ang maayo dautan. Oo, sa dihang gipangutanan ka komusta na ang dagan sa imong kinabuhi, moingon ka nga maayo man. Sa dihang dili diay maayo ang imong kahimtang, sa dihang gisulayan nimo sa pagtabon ang kamatuuran, ang imong pagka-ikaw sa dihang dili ka gusto maminaw sa bisan unsang pagtambag alang sa imong kinabuhi, imo silang sultihan nga maayo ra ang kahimtang nimo; unya dili na sila magsamok pa kanako. Ang Dios nasayod kanimo (Isaias 5:20, 21; Bugna 3:17; Hebreohanon 4:12-13).

Imong sultihan ang usa ka datu nga tawo mahitungod kang Kristo, oo, bahin sa Ginoo, ang iyang Magbubuhat, ug siya magpili sa pagsulti kanimo ug usa ka butang isip ikapasumangil o “Wala pa akoy panahon niana sa pagkakaron; balik sa sunod higayon kon mas makahigayon na ko alang niana “ Ngano man? Tungod kay ikaw nag-agap sa kwarta, ug mao kana ang imong kaugalingong pasumangil, sa labing kabus karon, moingon ka. Ang kabus nga tawo moingon, “Ang mga tawo nga dunay kwarta mao ray makaalagad sa Dios diha sa hustong pamaagi. Hangtud nga duna na koy kaugalingon, sa akong hunahuna dili pa ako makaalagad sa Dios diha sa hustong pamaagi.“ Ikaw nga nag-agap sa kwarta, ikaw nga datu na ug walay panahon sa pagsagop sa Pulong sa Dios, oo ang Dios mangutana kanimo niining pangutanaha,“ Kay ang kapuslanan sa usa ka tawo, kong makaangkon siya sa tibuok kalibutan, ug mapildi kaniya ang iyang kalag kun unsa ba ang igahatag sa usa ka tawo nga baylo sa iyang kalag?” (Mateo 16:26). “Apan ang pagka-diosnon nga may pagkatagbaw, maoy daku nga ganancia. Kay wala kitay gidala nganhi sa kalibutan, ug mahayag nga wala usab kitay pagadad-on ngadto sa gawas. Busa, kon aduna kitay makaon ug ikasapot, niini matagbaw kita. Ang ang mga naninguha gayud sa pagkadato nangahulog sa panulay ug sa bitik, ug sa daghang mga binuang o nga makadaut nga kailibngon ingon nga milumos sa mga tawo sa pagkalaglag ug sa pagkawala. Kay ang gugma sa salapi mao ang gamut sa tanang kadautan; nga ang uban tungod sa pagkaibog niini nangasalaag sila gikan sa pagtoo, ug nangatugob sa ilang kaugalingon sa daghang kasakit” (I Timoteo 6:6-10). Sa usa ka bahin ikaw nag-agap sa salapi mao nga gipasibayaan mo ang pagpatalinghog sa pagbuhat sa kabubut-on sa Dios-ang imong Magbubuhat, ang imong kinabuhi, ug ang imong tanan (Lucas 12:18-21).

Adunay daghang mga pasumangil nga ikahatag sa tawo alang niini o kadto. Sa dihang imong pangutan-on ang imong higala o ang usa nga tigtambungan sa pagsimba, “Nganong dili man nimo itugyan ang imong kinabuhi ngadto kang Cristo? Nganong dili ka man maghinulsol?“ Pipila nga sagad ikapamalibad mao: “ Ang akong amahan usa ka Muslim, ug dili ko niya tugutan nga mag-Kristiyanos; ang akong mga ginikanan dunay taas nga posisyon sa ilang dominasyon, ug kini makahimong makatibhang sa kadunganan; segurado gayud nga lisudlisuron ko sa akong inahan kong mag-Kristiyanos ko; pag-kahuman nalang sa akong pagtuon, sa pagkakaron dili pa ko makapili sa pagsubay sa masigpit nga dalan; ang patuon maoy una nakong tumong, human niana, ang dios na; anha na kon makit-an ko na ang babaye nga akong pagaminyoan o lalaki nga akong pagaminyoan, hangtud maminyo na ko, dili pa ako makaalagad sa Dios sa insakto, hangtud nga makaangkon na ko ug kaugalingon nga pamatigayon, dili ako matagbaw sa pag-alagad sa Dios; hangtud nga duna nakoy kaugalingon nga patigayon, dili usa ko maghunahuna sa Dios. “Oh, tawo, oh, tawo! Mao kini ang imong gipamulong ngadto sa Dios, ang imong Magbubuhat, si kinsa maoy naghupot sa gininhawa sa imong kinabuhi. Unsa kaha kong ang Dios mosulti kanimo karon, “Dili na nimo makita ang ugma” (Jacob 4:14-17; Ezequiel 18:20; Mateo 10:33-39; Lucas 14:18-20)?

Kompleto nga teksto sa: Mga pasumangil – Gawasnon ka ba gayud?

Kong bahin na sa kaluwasan walay ikapamalibad. Ang kamatuoran nga dili ka gusto mag-DUMILI sa imong kaugalingon gikan sa mga butang sa kalibutan. Sa dihang gisultihan ka sa Dios sa paghinulsol, walay ikapasumangil niana. Makahinulsol ka KARON. Ang kamatuoran nga adunay mga butang nga imong gipangbuhat nga dili maayo, ug dili gusto magsalikway kanila ni magtugot sa katawhan sa Dios nga masayug niana, ni mag-abli sa imong hunahuna ngadto kang Cristo alang sa kahinloan; mga butang nga imong gihigugma labaw pa sa Dios. Imong gihigugma ang imong edukasyon, dungog, posisyon, amahan, inahan, asawa, bana, salapi ug uban pa, labaw kay sa Dios. Karon hunong; hunahunaa samakadiyot human nimo pangutana ang imong kaugalingon niining mga pangutanaha: “Nagabuhat ba ako sa hustong butang pinaagi sa pagpasibaya sa Dios, naghatag ug mga pasumangil ngadto sa Balaang Espiritu sa matag-panahon nga Siya moduol sa pagtawag kanaku? Unsa kaha ko mao nalang ni ang akong katapusang higayon ug ang akong mga pasumangil, gipatigbabaw nga wala mamatikdi? Unsa ang akong igahatag nga baylo sa akong kalag?”

Akong minahal nga magbabasa, kinahanglan imong atubangon ang walay katapusang kamatuoran nga sa umaabot nga adlaw pangayoan ka sa Dios ug rason sa imong pagkamasinupakon, ug nga unya ikaw makadawat sa kamatuoran, Oh, unsa kaha kana ka tataw! Walay bisan unsa nga matago. Ang pangutana sa Dios maoy magsunog sa tanang garbo ug sa matag-pasumangil. Ang manalagna nga si Isaias nagsulat sa kapitulo 30, bersikulo uno, “nakigsagabay sa uban, apan dili sa akong espiritu, aron ilang madugangan ang sala ngadto sa sala.“ Dili ba nga tungod sa garbo napugngan ka sa pag-atubang sa imong kaugalingon nga ingon ka niana. Sa walay pagkatapos nagsulay sa pagtabon sa imong nawong! Dili ka gusto nga modawat kon usa ka hugaw ang imong kinabuhi.

Sa katapusang adlaw, ang maong butang nga maoy imong pasumangil karon nga nagsupak sa pag-angkon sa kaluwasan maoy motindog sa pagasdang kanimo. Ang imong mga higala nga maoy imong gigamit nga malingaw ka sa kinabuhi magsalikway kanimo ug nga sila usab mag-atubang sa ilang kahimtang nga dautan; ikaw lang usa, oo ikaw ra ang matalikdan uban sa imong binuhatan. Alang-alang, ang imong mga pasumangil, usab anaa pod ditto, apang niining panahona mosombalik na kanimo? Unsa may imong gibuhat sa kaluwasan nga gidala Nako dinhi sa ubos isip tanyag ko kanimo? Unsa may imong gibuhat sa kahigayonan nga akong gihatag kanimo sa paghinulsol ug sa pagdawat sa tanyag sa kaluwasan? Unya ikaw makaamgo nga ang mga butang nga imong gipangbuhat sa kinabuhi mao ang imong mga pasumangil mag-PRUYBA sa imong makalilisang nga kalaglagan. Ulahi na unya ang pag-usab gikan sa imong mga pasumangil aron makatukma sa kabubut-on sa Ginoo, ug ang sunod nga mahitabo ikaw ilabay ngadto sa walay kinutuban nga gahong sa kalayo, pagkaalaot, kasubo, ug kasakit ngadto sa walay katapusan (Bugna 20:10).

Nasayod ka kong unsa ang imong mga pasumangil. Ang butang nga nagkupot kanimo gikan sa kabubut-on sa Dios anaa sa sulod sa imong kasingkasing. Imo ba kanang tugutan nga maoy mopugong sa Langit? Ang imong mga pasumangil karon mahimo usab nga ikapasangil sa Langit sumbalik kanimo nianang adlawa nga ikaw nagbaton niini ug nianang salaa ug sulod sa imong kasingkasing ug mao nga, ikaw dili makasulod. Imo unyang makaplagan nga kon unsa ang imong gipangsulti ug gipanghunahuna nga maoy makapahimong gawasnon kanimo mao ra usab nga butanga ang magpagawas kanimo sa Langit.

Dili pa kaayo ulahi sa paghinulsol KARON. Ang Dios nagpadayon pa sa pagtawag samtang gipanawag pa Niya kini karon, dili ugma, Pauli na makalolooy nga makasasala, nganong magsigi pa ug laag-laag. Ang imong Manluluwas nagtawag, “Pauli na, pauli na.” ang Ginoo nag-ingon, “Umari kamo karon, ug usahan ta paghusay nag-ingon si Jehova: bisan pa ang inyong mga sala mapula sila pagaputi-on ingon sa nieve; bisan pa sila lubos mapula, sila mahimong sama sa maputing balhibo sa carnerro” (Isaias 1:18). Kon ikaw sa tinud-anay nagbaton sa Diosnong pagkasubo sa imong mga sala ug mag-ampo sa usa ka mahinulsolon nga pag-ampo, ayaw na pagpaabot pa ug dugay, isalibay kanang imong mga pasumangil ug ablihi pag-ayo ang imong kasingkasing ngadto sa Ginoo, ug ayaw na pagpakamatarung ang imong kaugalingon diha sa imong dautang mga pamaagi. Kon ikaw moduol ngadto sa Dios pinaagi kang Jesucristo, Siya modawat kanimo kon ikaw moduol nga usa ka mahinulsolon nga makasasala nga walay mahimong ikapasumangil.

Kontaka kami

Order sa mga gamayng basahon

Naluwas ba ikaw? Nakahibalo ka ba?

Nakahibalo ka ba nga ang Biblia nagtudlo nga ang tanang tawo nahimugso diha sa sala, ug kinaiya niyang mobuhat ug dautan? Sa ingon niini ang tanang tawo anaa sa nawala nga kahimtang ug kabutang. “Kitang tanan sama sa mga carnero nanghisalaag; ang tagsatagsa kanato misimang sa iyang kaugalingon dalan…” (Isaias 53:6). “Kay gikan sa sulod sa kasingkasing sa mga tawo manggula ang mga mangil-ad nga mga hunahuna; ang mga pagpakighilawas, ang mga pagpangawat, ang mga pagbuno, ang mga pagpanapaw, ang mga kahikaw, ang mga pagkadautan, ang paglimbong, ang kaulag, ang dautang tinan-awan, ang pagpasipala, ang pagpalabilabi, ang bi-nuang” (Marcos 7:21, 22). Salmo 51:5

Nakahibalo ka ba nga ang Biblia nagtudlo nga ang Dios walay kalipay sa kamatayon sa usa ka makasasala, ug nga dili buot nga may usa nga malaglag, apan nga ang tanan masayod sa kamatuoran ug maluwas?”… Ingon nga ako buhi, nagaingon ang Ginoong Jehova, ako walay kalipay sa kamatayon sa tawong dautan, apan nga motalikod ang dautan gikan sa iyang dalan ug mabuhi; bumiya kamo, bumiya kamo gikan sa inyong dautan nga mga dalan; kay ngano nga magpakamatay… (Ezequiel 33:11). “Kay ang gracias sa Dios nga nagadala sa kaluwasan nagpakita sa tanang mga tawo, sa pagtudlo kanato nga sa nadumilian ta ang pagkadili-diosnon ug ang mga kailibgong kalibutanon, managpuyo kita sa kabuotan ug sa katarung, ug sa pagka-diosnon niini nga panahona sa kalibutan; nga nagapaabot sa bulahan nga paglaum, ug sa pagpadayag sa himaya sa atong dakung Dios ug Manluluwas, nga si Jesucristo” (Tito 2:11-13). 1 Timoteo 2:3, 4:2 Pedro 3:9.

Nakahibalo ka ba nga ang Biblia nagtudlo nga ang plano sa Dios mahitungod sa kaluwasan yano kaayo ug masangputon? “Umari kanako kamong tanan nga gikapuyan ug gibug-atan, ug papahulayon ko kamo” (Mateo 11:28). “Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan, sa pagkaagi nga gihatag niya ang iyang Anak nga bugtong, aron ang tanan nga motoo kaniya dili mawala, kondili may kinabuhi nga walay katapusan” (Juan 3:16). Roma 10:13; Mga Buhat 8:36-38; Hebreohanon 7:25.

Nakahibalo ka ba nga ang Biblia nagtudlo ug kasinati-an sa kaluwasan aron nga ikaw makahibalo nga ikaw luwas na? “Busa kung bisan kinsa ang anaa kang Cristo, bag-o siya nga binuhat; ang mga butang nga daan nanagpangagi na; ania karon, sila nangabag-o” (2 Corinto 5:17). “Kay kamo manggula uban ang kalipay, ug pagamandoan uban sa pakigdait: ang mga bukid ug mga bungtod mahunat sa pagawit sa imong atubangan; ug ang tanang kakahoyan sa kapatagan mopagagpak sa ilang mga kamot. Sa dapit sa tunok motubo ang haya; ug sa dapit sa sampinit motubo ang arayan: ug kini mamahimong usa ka ngalan kang Jehova, alang sa usa ka walay katapusan timaan nga dili pagaputlon” (Isaias 55:12-13). Lucas 7:47-50; 1 Juan 3:14; Mga Buhat 16:30-34.

Kompleto nga teksto sa: Naluwas ba ikaw? Nakahibalo ka ba?

Nakahibalo ka ba nga ang Biblia nagtudlo nga usa ka luwas nga tawo maghupot ug bunga nga nagapanghimatood sa iyang kaluwasan? “Apan ang bunga sa Espiritu mao kini: ang gugma, kalipay, pakigdait, pagkamapailubon, pagkamahinuklogon, pagkaayo, pagkamatinumanon, pagkaaghup, pagpugong sa kaugalingon; … Ug sila nga mga iya ni Cristo, gilansang nila sa cruz ang unod uban sa mga tinguha nga lawasnon ug sa mga kailibgon niini” (Galacia 5:22-24). “Tungod niini ang tanan makaila nga kamo akong mga tinon-an, kong kamo maghigugmaay ang usa ug usa” (Juan 13:35). Roma 8:1; Mateo 25:37-40.

Nakahibalo ka ba nga ang Biblia nagtudlo nga ang usa ka tawo nga luwas na namiligro nga malimbongan ug nga ang iyang kaluwasan mawala pag-usab? “Ug sa mitubag si Jesus, nag-ingon kanila: Magmatngon kamo nga dili kamo pagpasalaagon ni bisan kinsa. Kay daghan ang moanhi sa akong ngalan, sa pag-ingon: Ako mao si Cristo ug magapasalaag sa kadaghanan. Kay may manindog nga mga bakakong Cristo, ug mga bakakong manalagna, ug magpakita ug dagkung mga ilhanan ug katingalahan aron sa paglimbong kong arang mahimo, bisan sa mga pinili” (Mateo 24:4, 5, 24). “Kong kamo magbantay sa akong mga sugo, managpabilin kamo sa akong gugma; ma-ingon nga ako nagbantay sa mga sugo sa akong Amahan, ug ako nagapabilin sa iyang gugma” (Juan 5:10). 1 Pedro 5:8; Lucas 12:39; 2 Pedro 2:22.

Nakahibalo ka ba nga Biblia nagtudlo nga ang Dios may plano diin maoy mobantay sa imong kalag? “Ug ako magaampo sa Amahan, ug siya magahatag kaninyo ug lain nga maglilipay, aron siya magpuyo uban kaninyo sa walay katapusan; Nga mao ang Espiritu…” (Juan 14:16, 17). “Karon kaniya nga arang makabantay kaninyo gikan sa pagkahulog, ug makapaatubang kaninyo sa iyang himaya sa walay ikasaway diha sa hilabihan gayud nga kalipay; alang sa bugtong nga Dios nga atong Manluluwas pinaagi kang Jesucristo nga atong Ginoo, ang himaya ug pagkahalangdon, ang kagamhanan ug pagbulot-an, sa wala pa ang tanang katuigan, ug karon, ug sa walay katapusan. Amen” (Judas 24, 25). Mga Buhat 20:20; Marcos 16:16; 1 Corinto 12:13; Colosas 3:16; Efeso 4:30; 2 Timoteo 1:12.

Nakahibalo ka ba nga ang Biblia nagtudlo nga ang tawo nga naluwas abtik, naghunahuna alang sa misyon, ug agig pasalamat sa iyang kaluwasan manlimbasog pagtabang sa uban aron makakita usab sila sa ilang Manluluwas? “…ug mga saksi ko kamo sa Jerusalem, ug sa tibook nga Judea, ug sa Samaria, ug hangtud sa kinatumyan sa yuta” (Mga Buhat 1:8). “Iuli kanako ang kalipay sa imong kaluwasan; ug sapnaya ako uban sa masingkamoton nga espiritu. Unya nagatudlo ako sa mga malapason sa imong mga dalan; ug ang mga makasasala mangakabig nganha kanimo” (Salmo 51:12, 13). Juan 4:29; Salmo 66:16.

“Umari kanako kamo karon, ug usahan ta paghusay, nag-ingon si Jehova; bisan pa ang inyong mga sala mapula, sila pagapution ingon sa nieve; bisan pa sila lubos mapula, sila mahimong sama sa maputing balhibo sa carnero” (Isaias 1:18).

Kontaka kami

Order sa mga gamayng basahon

Matinud-Anon Apan Sayop

Ang pagtukod sa usa ka husto ug kasaligan nga katukoran mamahimo pinaagi sa paggamit sa usa ka galamiton nga gitawag og tonton. Kon wala ang ingon nga galamiton, ang magtutukod bisan pa’g maayo’g tuyo ug matinud-anon, malagmit makabuhat sa mabug-at nga mga sayop.

Sa ingon usab, ang atong mga kinabuhi ug mga pagtoo gikinahanglan nga matultolan pinaagi sa tonton sa Pulong sa Dios. Basaha ang Salmo 119:105; 2 Timoteo 3:15-17; Amos 7:8.

Adunay panultihon nga nag-ingon: “Dili importante kon unsay imong gituohan, basta matinud-anon ka lamang.” Apan gikinahanglan gayod nga ang atong pagkamatinud-anon nga pagtuo og pagbuhat kinahanglan nga husto gayod. Kita adunay dakung pagtahod sa tawo kinsa matinud-anon kayo sa iyang kusog nga pagbati o gituohan nga siya andam gani mamatay tungod niini. Apan ang pagkamatinud-anon dili pa gayod paigo o sarang.

Didto sa Manhattan, New York, may usa ka resita nga gihatag sa doctor nga ang ngalan sa medisina mao ang “barium sulfate” apan sa dihang gipalit na kini sa tindahan o “drug store” ang nahatag sa tindera mao “barium sulphite”. Usa ra ka letra ang nakalahi niining duha nga klase sa medisina. Ang usa tambal apan ang usa makamatay nga hilo. Ang babaye nga mitomar niini nga medisina namatay gayod. Sa walay duhaduha ang tindera matinuuron, naghunahuna nga husto ang medisina nga iyang nahatag. Sa mga panghitabo diin nalambigit ang kinabuhi o kamatayon, ang kasigurohan gikinahanglan gayod.

Dihay usa ka babaye nga nagtuo nga ang iyang gikuha gikan sa iyang butanganan sa mga tambal nga kabinit, maoy usa ka tambal. Apan hilo diay ang iyang nakuha ug namatay siya. Ang pagka matinud-anon dili makaluwas sa imong kalag kon sayop ang imong gituohan. Mas dilikado pa man gani ang sayop nga pagtuo kay sa makainom ikaw og hilo nga wala nimo tuyoa. Ang pagkamatay tungod kay nahilo maoy usa ka dili gayod ikalipay apan ang pagsuway sa imong kalag nga imong ibugtaw sa dili sigorado nga paingnan may dakong kalahian unya sa atong padulngan sa walay katapusang destinasyon niini.

Ang panultihon nga, “dili importante kon unsay imong gituohan, basta matinuoron ka lamang” nangahulugan nga mahimo kon bisan unsang tinuohan ang imong sudlan basta matinud-anon ka lamang maghatud kini kanimo sa langit kon imo kining sundon sa kinasingkasing. Apan kini dili gayod tinuud! 

Kompleto nga teksto sa: Matinud-Anon Apan Sayop

Si Apostol Pablo madasigon ug matinud-anon kaayong nanglutos sa mga Kristohanon. Apan gikinahanglan niya ang bag-o nga kasingkasing-ang pagpakatawo pag-usab. Bisan unsa ka dugay ug unsa ka matinud-anon ang iyang pagpadayon niadtong paagiha, nahisalaag gihapon siya. (Buhat 9).

Matinud-anon gayud ang lima ka buang-buang nga mga ulay pagtambong sa kasal ug sa pag-ingon, “Ginoo, Ginoo, ablihi kami, apan siya mitubag, wala ako makaila kaninyo” (Mateo 25:1-13)

Labing matinud-anon ang mga manalagna ni Baal diha sa ilang pagtawag sa ilang dios nga motubag pinaagi sa kalayo didto sa bukid sa Carmelo. Matinud-anon sila kayo nga sila naninggit sa makusog, ug nanagsamad sa ilang kaugalingon sa mga cuchillo ug mga salapang, hangtud nga ang dugo nagbuhagay sa ibabaw kanila, apan wala sila makadawat ug tubag. (1 Mga Hari 18).

Daghang mga tawo nga matinud-anon gayod og mainiton sa dihang ilang gisimba ang ilang mga dios nga kinulit sa kahoy og bato. Ang uban mangadto sa pagbaktas ug halayo o paghigda sa mga katre nga binutangan og mga tunok o talinis. Adunay ubang mga tawo nga andam nga magtug-yan sa ilang kinabuhi sa ilang mga gituhan nga husto apan diay sayop sumala sa mga pulong sa Dios. Ang ila ba nga pagkamatinud-anon o andam sa pagsakripisyo og pag-antus makahimo nga husto sa ilang gituohan o relihiyon?

Miingon si Jesus, Dili ang tanan nga nagaingon kanako: Ginoo, Ginoo; makasulod sa gingharian sa langit, kondili ang nagabuhat sa kabubut-on sa akong Amahan nga atua sa langit.” (Mateo 7:21) Daghan ang matinud-anong nagtoo nga ang pultahan sa langit maabli alang kanila tungod kay nanagpanagana sila sa ngalan sa Ginoo, naghingilin sa mga yawa tungod sa Iyang ngalan ug nanagbuhat sa daghang mga katingalahan. Apan Siya motubag kanila, “Wala ko gayud kamo maila; pahalayo kamo kanako, mga mamumuhat sa kadautan.” (Mateo 7:23).

Aron nga maluwas gikinahanglan gayod nato nga mahibaloan og mailhan si Ginoong Jesus og buhaton ang Iyang kabubut-on. Kini nagkinahanglan nga atong itugyan ang atong tanan kon unsa ang gipadayag sa Dios. Pinaagi niini ang Dios maggiya kanimo pinaagi sa Iyang mga Pulong sa paagi nga dili gayod ikaw masayop sa dihang imong susihon ang mga kamatuoran diha sa mga kasulatan. Atong mabasa, “Ang Imong mga Pulong maoy suga sa akong mga tiil og kahayag sa akong agianan.” (Salma 119:105), og usab naga ingon ang Biblia “Susiha ang mga kasulatan; kay diha kanila kamo naghunahuna nga aduna kamo’y kinabuhing walay katapusan og kini sila ang nagapamatuod kanako.” (Juan 5:39)

Ang biblia nagpaklaro pagtudlo nga ang usa ka sumusunod ni Kristo kinahanglan magkinabuhi nga magpas-an sa krus, paglimod sa kaugalingon, walay pagkahakog, og pagkamatinugyanon. Ang pagsalikway niining pagtulun-ana maoy usa ka dakong sayop sa atong pagsabot sa kabubut-on sa atong Dios.

Sa dihang kita maghinulsol ug si Jesus mosulod ngadto sa atong mga kasingkasing, ang Iyang Espiritu maghatag kanato og bag-o nga katuyoan. Ang Iyang Espiritu maghatag og kalig-onan sulod kanato nga kita Iyang mga anak. “Kay sumala sa gidaghanon sa mga gidala sa Espiritu sa Dios, kini sila mga anak sa Dios. Ang Espiritu sa iyang kaugalingon nagapamatuod sa atong espiritu, nga mga anak kita sa Dios.” (Roma 8:14, 16).

Kontaka kami

Order sa mga gamayng basahon