Matinud-Anon Apan Sayop

Ang pagtukod sa usa ka husto ug kasaligan nga katukoran mamahimo pinaagi sa paggamit sa usa ka galamiton nga gitawag og tonton. Kon wala ang ingon nga galamiton, ang magtutukod bisan pa’g maayo’g tuyo ug matinud-anon, malagmit makabuhat sa mabug-at nga mga sayop.

Sa ingon usab, ang atong mga kinabuhi ug mga pagtoo gikinahanglan nga matultolan pinaagi sa tonton sa Pulong sa Dios. Basaha ang Salmo 119:105; 2 Timoteo 3:15-17; Amos 7:8.

Adunay panultihon nga nag-ingon: “Dili importante kon unsay imong gituohan, basta matinud-anon ka lamang.” Apan gikinahanglan gayod nga ang atong pagkamatinud-anon nga pagtuo og pagbuhat kinahanglan nga husto gayod. Kita adunay dakung pagtahod sa tawo kinsa matinud-anon kayo sa iyang kusog nga pagbati o gituohan nga siya andam gani mamatay tungod niini. Apan ang pagkamatinud-anon dili pa gayod paigo o sarang.

Didto sa Manhattan, New York, may usa ka resita nga gihatag sa doctor nga ang ngalan sa medisina mao ang “barium sulfate” apan sa dihang gipalit na kini sa tindahan o “drug store” ang nahatag sa tindera mao “barium sulphite”. Usa ra ka letra ang nakalahi niining duha nga klase sa medisina. Ang usa tambal apan ang usa makamatay nga hilo. Ang babaye nga mitomar niini nga medisina namatay gayod. Sa walay duhaduha ang tindera matinuuron, naghunahuna nga husto ang medisina nga iyang nahatag. Sa mga panghitabo diin nalambigit ang kinabuhi o kamatayon, ang kasigurohan gikinahanglan gayod.

Dihay usa ka babaye nga nagtuo nga ang iyang gikuha gikan sa iyang butanganan sa mga tambal nga kabinit, maoy usa ka tambal. Apan hilo diay ang iyang nakuha ug namatay siya. Ang pagka matinud-anon dili makaluwas sa imong kalag kon sayop ang imong gituohan. Mas dilikado pa man gani ang sayop nga pagtuo kay sa makainom ikaw og hilo nga wala nimo tuyoa. Ang pagkamatay tungod kay nahilo maoy usa ka dili gayod ikalipay apan ang pagsuway sa imong kalag nga imong ibugtaw sa dili sigorado nga paingnan may dakong kalahian unya sa atong padulngan sa walay katapusang destinasyon niini.

Ang panultihon nga, “dili importante kon unsay imong gituohan, basta matinuoron ka lamang” nangahulugan nga mahimo kon bisan unsang tinuohan ang imong sudlan basta matinud-anon ka lamang maghatud kini kanimo sa langit kon imo kining sundon sa kinasingkasing. Apan kini dili gayod tinuud! 

Kompleto nga teksto sa: Matinud-Anon Apan Sayop

Si Apostol Pablo madasigon ug matinud-anon kaayong nanglutos sa mga Kristohanon. Apan gikinahanglan niya ang bag-o nga kasingkasing-ang pagpakatawo pag-usab. Bisan unsa ka dugay ug unsa ka matinud-anon ang iyang pagpadayon niadtong paagiha, nahisalaag gihapon siya. (Buhat 9).

Matinud-anon gayud ang lima ka buang-buang nga mga ulay pagtambong sa kasal ug sa pag-ingon, “Ginoo, Ginoo, ablihi kami, apan siya mitubag, wala ako makaila kaninyo” (Mateo 25:1-13)

Labing matinud-anon ang mga manalagna ni Baal diha sa ilang pagtawag sa ilang dios nga motubag pinaagi sa kalayo didto sa bukid sa Carmelo. Matinud-anon sila kayo nga sila naninggit sa makusog, ug nanagsamad sa ilang kaugalingon sa mga cuchillo ug mga salapang, hangtud nga ang dugo nagbuhagay sa ibabaw kanila, apan wala sila makadawat ug tubag. (1 Mga Hari 18).

Daghang mga tawo nga matinud-anon gayod og mainiton sa dihang ilang gisimba ang ilang mga dios nga kinulit sa kahoy og bato. Ang uban mangadto sa pagbaktas ug halayo o paghigda sa mga katre nga binutangan og mga tunok o talinis. Adunay ubang mga tawo nga andam nga magtug-yan sa ilang kinabuhi sa ilang mga gituhan nga husto apan diay sayop sumala sa mga pulong sa Dios. Ang ila ba nga pagkamatinud-anon o andam sa pagsakripisyo og pag-antus makahimo nga husto sa ilang gituohan o relihiyon?

Miingon si Jesus, Dili ang tanan nga nagaingon kanako: Ginoo, Ginoo; makasulod sa gingharian sa langit, kondili ang nagabuhat sa kabubut-on sa akong Amahan nga atua sa langit.” (Mateo 7:21) Daghan ang matinud-anong nagtoo nga ang pultahan sa langit maabli alang kanila tungod kay nanagpanagana sila sa ngalan sa Ginoo, naghingilin sa mga yawa tungod sa Iyang ngalan ug nanagbuhat sa daghang mga katingalahan. Apan Siya motubag kanila, “Wala ko gayud kamo maila; pahalayo kamo kanako, mga mamumuhat sa kadautan.” (Mateo 7:23).

Aron nga maluwas gikinahanglan gayod nato nga mahibaloan og mailhan si Ginoong Jesus og buhaton ang Iyang kabubut-on. Kini nagkinahanglan nga atong itugyan ang atong tanan kon unsa ang gipadayag sa Dios. Pinaagi niini ang Dios maggiya kanimo pinaagi sa Iyang mga Pulong sa paagi nga dili gayod ikaw masayop sa dihang imong susihon ang mga kamatuoran diha sa mga kasulatan. Atong mabasa, “Ang Imong mga Pulong maoy suga sa akong mga tiil og kahayag sa akong agianan.” (Salma 119:105), og usab naga ingon ang Biblia “Susiha ang mga kasulatan; kay diha kanila kamo naghunahuna nga aduna kamo’y kinabuhing walay katapusan og kini sila ang nagapamatuod kanako.” (Juan 5:39)

Ang biblia nagpaklaro pagtudlo nga ang usa ka sumusunod ni Kristo kinahanglan magkinabuhi nga magpas-an sa krus, paglimod sa kaugalingon, walay pagkahakog, og pagkamatinugyanon. Ang pagsalikway niining pagtulun-ana maoy usa ka dakong sayop sa atong pagsabot sa kabubut-on sa atong Dios.

Sa dihang kita maghinulsol ug si Jesus mosulod ngadto sa atong mga kasingkasing, ang Iyang Espiritu maghatag kanato og bag-o nga katuyoan. Ang Iyang Espiritu maghatag og kalig-onan sulod kanato nga kita Iyang mga anak. “Kay sumala sa gidaghanon sa mga gidala sa Espiritu sa Dios, kini sila mga anak sa Dios. Ang Espiritu sa iyang kaugalingon nagapamatuod sa atong espiritu, nga mga anak kita sa Dios.” (Roma 8:14, 16).

Kontaka kami

Order sa mga gamayng basahon