Naluwas ba ikaw? Nakahibalo ka ba?

Nakahibalo ka ba nga ang Biblia nagtudlo nga ang tanang tawo nahimugso diha sa sala, ug kinaiya niyang mobuhat ug dautan? Sa ingon niini ang tanang tawo anaa sa nawala nga kahimtang ug kabutang. “Kitang tanan sama sa mga carnero nanghisalaag; ang tagsatagsa kanato misimang sa iyang kaugalingon dalan…” (Isaias 53:6). “Kay gikan sa sulod sa kasingkasing sa mga tawo manggula ang mga mangil-ad nga mga hunahuna; ang mga pagpakighilawas, ang mga pagpangawat, ang mga pagbuno, ang mga pagpanapaw, ang mga kahikaw, ang mga pagkadautan, ang paglimbong, ang kaulag, ang dautang tinan-awan, ang pagpasipala, ang pagpalabilabi, ang bi-nuang” (Marcos 7:21, 22). Salmo 51:5

Nakahibalo ka ba nga ang Biblia nagtudlo nga ang Dios walay kalipay sa kamatayon sa usa ka makasasala, ug nga dili buot nga may usa nga malaglag, apan nga ang tanan masayod sa kamatuoran ug maluwas?”… Ingon nga ako buhi, nagaingon ang Ginoong Jehova, ako walay kalipay sa kamatayon sa tawong dautan, apan nga motalikod ang dautan gikan sa iyang dalan ug mabuhi; bumiya kamo, bumiya kamo gikan sa inyong dautan nga mga dalan; kay ngano nga magpakamatay… (Ezequiel 33:11). “Kay ang gracias sa Dios nga nagadala sa kaluwasan nagpakita sa tanang mga tawo, sa pagtudlo kanato nga sa nadumilian ta ang pagkadili-diosnon ug ang mga kailibgong kalibutanon, managpuyo kita sa kabuotan ug sa katarung, ug sa pagka-diosnon niini nga panahona sa kalibutan; nga nagapaabot sa bulahan nga paglaum, ug sa pagpadayag sa himaya sa atong dakung Dios ug Manluluwas, nga si Jesucristo” (Tito 2:11-13). 1 Timoteo 2:3, 4:2 Pedro 3:9.

Nakahibalo ka ba nga ang Biblia nagtudlo nga ang plano sa Dios mahitungod sa kaluwasan yano kaayo ug masangputon? “Umari kanako kamong tanan nga gikapuyan ug gibug-atan, ug papahulayon ko kamo” (Mateo 11:28). “Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan, sa pagkaagi nga gihatag niya ang iyang Anak nga bugtong, aron ang tanan nga motoo kaniya dili mawala, kondili may kinabuhi nga walay katapusan” (Juan 3:16). Roma 10:13; Mga Buhat 8:36-38; Hebreohanon 7:25.

Nakahibalo ka ba nga ang Biblia nagtudlo ug kasinati-an sa kaluwasan aron nga ikaw makahibalo nga ikaw luwas na? “Busa kung bisan kinsa ang anaa kang Cristo, bag-o siya nga binuhat; ang mga butang nga daan nanagpangagi na; ania karon, sila nangabag-o” (2 Corinto 5:17). “Kay kamo manggula uban ang kalipay, ug pagamandoan uban sa pakigdait: ang mga bukid ug mga bungtod mahunat sa pagawit sa imong atubangan; ug ang tanang kakahoyan sa kapatagan mopagagpak sa ilang mga kamot. Sa dapit sa tunok motubo ang haya; ug sa dapit sa sampinit motubo ang arayan: ug kini mamahimong usa ka ngalan kang Jehova, alang sa usa ka walay katapusan timaan nga dili pagaputlon” (Isaias 55:12-13). Lucas 7:47-50; 1 Juan 3:14; Mga Buhat 16:30-34.

Kompleto nga teksto sa: Naluwas ba ikaw? Nakahibalo ka ba?

Nakahibalo ka ba nga ang Biblia nagtudlo nga usa ka luwas nga tawo maghupot ug bunga nga nagapanghimatood sa iyang kaluwasan? “Apan ang bunga sa Espiritu mao kini: ang gugma, kalipay, pakigdait, pagkamapailubon, pagkamahinuklogon, pagkaayo, pagkamatinumanon, pagkaaghup, pagpugong sa kaugalingon; … Ug sila nga mga iya ni Cristo, gilansang nila sa cruz ang unod uban sa mga tinguha nga lawasnon ug sa mga kailibgon niini” (Galacia 5:22-24). “Tungod niini ang tanan makaila nga kamo akong mga tinon-an, kong kamo maghigugmaay ang usa ug usa” (Juan 13:35). Roma 8:1; Mateo 25:37-40.

Nakahibalo ka ba nga ang Biblia nagtudlo nga ang usa ka tawo nga luwas na namiligro nga malimbongan ug nga ang iyang kaluwasan mawala pag-usab? “Ug sa mitubag si Jesus, nag-ingon kanila: Magmatngon kamo nga dili kamo pagpasalaagon ni bisan kinsa. Kay daghan ang moanhi sa akong ngalan, sa pag-ingon: Ako mao si Cristo ug magapasalaag sa kadaghanan. Kay may manindog nga mga bakakong Cristo, ug mga bakakong manalagna, ug magpakita ug dagkung mga ilhanan ug katingalahan aron sa paglimbong kong arang mahimo, bisan sa mga pinili” (Mateo 24:4, 5, 24). “Kong kamo magbantay sa akong mga sugo, managpabilin kamo sa akong gugma; ma-ingon nga ako nagbantay sa mga sugo sa akong Amahan, ug ako nagapabilin sa iyang gugma” (Juan 5:10). 1 Pedro 5:8; Lucas 12:39; 2 Pedro 2:22.

Nakahibalo ka ba nga Biblia nagtudlo nga ang Dios may plano diin maoy mobantay sa imong kalag? “Ug ako magaampo sa Amahan, ug siya magahatag kaninyo ug lain nga maglilipay, aron siya magpuyo uban kaninyo sa walay katapusan; Nga mao ang Espiritu…” (Juan 14:16, 17). “Karon kaniya nga arang makabantay kaninyo gikan sa pagkahulog, ug makapaatubang kaninyo sa iyang himaya sa walay ikasaway diha sa hilabihan gayud nga kalipay; alang sa bugtong nga Dios nga atong Manluluwas pinaagi kang Jesucristo nga atong Ginoo, ang himaya ug pagkahalangdon, ang kagamhanan ug pagbulot-an, sa wala pa ang tanang katuigan, ug karon, ug sa walay katapusan. Amen” (Judas 24, 25). Mga Buhat 20:20; Marcos 16:16; 1 Corinto 12:13; Colosas 3:16; Efeso 4:30; 2 Timoteo 1:12.

Nakahibalo ka ba nga ang Biblia nagtudlo nga ang tawo nga naluwas abtik, naghunahuna alang sa misyon, ug agig pasalamat sa iyang kaluwasan manlimbasog pagtabang sa uban aron makakita usab sila sa ilang Manluluwas? “…ug mga saksi ko kamo sa Jerusalem, ug sa tibook nga Judea, ug sa Samaria, ug hangtud sa kinatumyan sa yuta” (Mga Buhat 1:8). “Iuli kanako ang kalipay sa imong kaluwasan; ug sapnaya ako uban sa masingkamoton nga espiritu. Unya nagatudlo ako sa mga malapason sa imong mga dalan; ug ang mga makasasala mangakabig nganha kanimo” (Salmo 51:12, 13). Juan 4:29; Salmo 66:16.

“Umari kanako kamo karon, ug usahan ta paghusay, nag-ingon si Jehova; bisan pa ang inyong mga sala mapula, sila pagapution ingon sa nieve; bisan pa sila lubos mapula, sila mahimong sama sa maputing balhibo sa carnero” (Isaias 1:18).

Kontaka kami

Order sa mga gamayng basahon