Paghinulsol - Pultahan Sa Kalooy

Nasayud ba ikaw nga hingkaplagan ka nga sad-an sa Balaan nga Dios, ug nga gihukman sa kamatayon? Kon ang makasasala nga tawo molingkawas niini nga walay katapusang kamatayon ug nga sa walay katapusan mamaluwas, kinahanglan siya magdawat sa kalooy sa Dios. Ang kalooy niining kahimtanga ang Dios mag dumili ngari nato sa silot nga angay kanato. Apan ang Dios dili maghatag sa iyang kalooy ngadto sa mga tawo nga walay kondisyon, bisan tuod ang kaluwasan libri. Walay bili (nga bayad) ug dili ka bugtian ug bisan unsa. Ang kondisyon nga ang Dios makahatag ug kalooy mao ang paghinulsol.

Si Juan Bautista miabut nga nagwali sa pulong sa Dios ug ang iyang mensahe yano ug may gahum, “Maghinulsol kamo: kay ang gingharian sa langit haduol na.” (Mateo 4:17). Ang paghinulsol maoy gikinahanglan sa kaluwasan, ingon sa gisulti ni Apostol Pedro, “Busa, managhinulsol kamo ug managbalik kamo aron pagapalaon ang inyong mga sala, kay sa ingon niana moabut ang mga panahon sa kahamungaya gikan sa atubangan sa Ginoo; (Buhat 3:19). Pinaagi sa paghinulsol, ang pultahan sa kalooy moabli ug ang kaluwasan maangkon.

Ang Tanan Nakasala

Dinhi sa atong kalibutan adunay daghan kaayong mga tawo, ug sa daghang paagi kita lahi sa usa ug usa. Apan kini nga mensahe atong pag-usahan. “Kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios.” (Roma 3:23) Ug patalinghugi pa, “walay bisan kinsa nga matarung, wala bisan usa lamang” (Roma 3:10) Ang Dios magsulti pinaagi sa iyang Propeta, si Isaias ug nag-ingon, “Kitang tanan sama sa karnero nanghisalaag ang tagsa-tagsa kanato misimang sa iyang kaugalingon nga dalan. (Isaias 53:6) Makabantay ba ikaw sa centro nga panghunahuna niini nga mga kasulatan? “Ang tanan misimang.” “Walay matarong.” “Ang tanan nakasala.” Wala ba kini maglakip nimo? Ang imong kalag. Ang imong kinabuhi iya sa Dios. Ang tawo, lalake kon babaye, kinsa wala moila sa Dios nga maoy agalon sa iyang kinabuhi naa sa pagkamasupilon ug sa sala. “Ang kalag nga nakasala, kini mamatay.” (Ezequil 18:4)

Ang Sala Magpabulag

Ang imong sala nagpabulag nimo sa Dios. Mibati ka ug pangandoy sa sulod nimo nga dili mo ikapasabut. Mibati ka nga daw pinasagdan ug nga ang Dios dili maminaw. Ang rason gibutyag sa Dios, “Ania karon, ang kamot ni Jehova wala pamub-i aron kini dili makaluwas, ni pabug-atan ang iyang igdulongog, aron kini dili makadungog.” “Apan ang inyong mga kasal-anan maoy nakapahamulag kaninyo ug sa inyong Dios, ug ang inyong mga sala nakapatago sa iyang nawong gikan kaninyo, aron siya dili makadungog” (Is. 59:1-2). Lain pa, ang bayad sa sala mao ang kamatayon (Roma 6:23). Sa imong paghunahuna sa imong kinabuhi ug mga sala, hunahunaa usab ang Dios. Ang Dios walay sala, busa siya balaan, matarong, ug makatarunganon. Ang Dios nag-ingon ang sala kinahanglan nga hukman. “Kay ang Dios magadala sa tagsatagsa ka buhat ngadto sa paghukom uban ang tagsatagsa ka tinago nga butang, bisan ang maayo, kon bisan ang dautan (Ecc. 12:14). Adunay dako nga panagbulag taliwala kanimo ug sa Dios. Gawas kon atong makaplagan ang paagi nga maoy mahimong tulay taliwala sa balaan nga Dios ug makasasala nga tawo, ikaw gayud mamatay sa walay katapusan nga kamatayon (Lucas 16:36). Apan paminaw, adunay paagi, adunay paglaum alang kanimo!

Si Jesus Nag-abli sa Pultahan

Kompleto nga teksto sa: Paghinulsol - Pultahan Sa Kalooy

Samtang matuod man nga ang Dios nagbalaod ug hukom sa kamatayon sa sala, siya usab usa ka Dios sa gugma. “Ang Dios gugma” (1 Juan 4:16). Ang Dios nahigugma nimo, higala, bisan tuod ikaw nagpuyo sa sala. Ug kon ang hustisya ipahamtang sa tawo, diha-diha siya mamatay. Busa ang Dios, dili buot nga adunay mawala, nagpadala sa iyang bugtong anak nga si Jesus aron sa pagdala sa silot sa atong mga sala aron kita mabuhi. Ang Biblia nag-ingon, “tan-awa ang pagkamaayo ug ang pagkabangis sa Dios” (Roma 11:22). Ang pagkamaayo sa Dios nagtinguha sa pagluwas sa tawo apan ang iyang hukom nagkinahanglan sa silot.

Si Jesus mianhi sa kalibutan sa dayag nga tuyo pagluwas sa atong mga kalag. Siya balaan, walay sala, ang walay buling o apan nga cordero sa Dios. Ang gugma sa Dios na suta sa diha nga gidala niya ang atong mga sala, ang atong kahasol ug ang suhol sa kamatayon, ug gibutang kini kang Jesus. Tan-awa ang iyang pagkamaayo! Unya sa nagmasinugtanon si Jesus sa kabubut-on sa amahan iyang gidawat ang suhol sa atong mga sala. Si Jesus nahimong sala puli kanato (2 Corinto 5:21). Siya gilansang sa krus. Sulod sa unom ka oras siya nag-antus sa kasakit hangtud nga ang suhol sa sala nabayran. Ug unya si Jesus, namatay. Tan-awa ang kabangis sa Dios.

Ang Paghinulsol, Atong Parte

Nakita ba nimo nga namatay si Jesus alang nimo, siya usab namatay alang sa imong mga sala. Kinsa ba gayud ang naglansang ni Jesus sa krus? Ang mga pangulong hudio ra ba? O si Pilato, o ang mga sundalong Romanhon maoy mga responsible? Ang mensahe ni Pedro tumong gayud sa punto! “Kini siya gitugyan ingon sa dili mabalhin nga pagbulot-an ug daang pagkahibalo sa Dios, inyong gidakup ug gipatay, nga gilansang sa kamot sa mga tawong masupilon” (Buhat 2:23). Higala, tan-awa si Jesus ang gilansang sa krus ug ilha ang imong sala ug kalabutan sa iyang kamatayon!

Ang tinuod nga paghinulsol magsugod sa diha nga ikaw mamalandong niadto nga makalilisang nga talan-awon. Pinaagi sa gahum sa espiritu sa Dios ikaw makaamgo nga ikaw unta ang mamatay inay si Jesus. Apan si Jesus mipuli sa atong dapit! Si diha nga kini nga pagkaamgo mikuyanap sa imong kasingkasing, kini magdala ug kasubo ug pagbasul sa sala. Sa paghuna-huna nga ang usa maoy hinungdan sa kamatayon. Sa lain maoy makahahadlok nga butang labina kon kini mismo ang anak sa Dios. Ang mga kalag nga nakakita niini nga panan-awon nanaghinulsol sa ilang mga kahasul uban ang mga luha ug nagsugid sa ilang mga sala. Sa atong paghuna-huna sa hukom sa Dios nga gibubo ngadto kang Jesus, ug nahibalo ta nga kita maoy angay sa maong kamatayon, kita makatuwaw, “Dios kaloy-i ako nga makasasala (Lucas 18:13). Kini mao ang unang buhat sa paghinulsol. Sa magpadayon ang paghinulsol kini makahimo sa usa ka hingpit nga pagbiya sa kanhi nga dalan sa sala ngadto sa mga dalan sa Dios. Ang tawo nga nahugasan aron malimpiyo sa iyang mga dautang dalan moliso ug moadto sa mga langitnong butang kini sa hamubo nga pagkasulti buhat sa paghinulsol ug kini buhat sa Dios diha sa kasing-kasing sa tanan nga moduol niya. Siya unya makaila sa kalinaw, kalipay ug kasigurohan.

Sa katapusan, ang paghinulsol moresulta sa halawom nga pag-angay ug paglaban kang Kristo ug sa kabubut-on sa Dios. Sa diha nga kita angay hukman sa kamatayon ug wala nay kalingkawasan, si Kristo miingon, “umari kamo kanako, ug hatagan ko kamo ug pahulay” (Mateo 11:28). Kita nahigugma kaniya, kay siya una nga nahigugma kanato (Juan 4:19).

Kontaka kami

Order sa mga gamayng basahon